Momenty z Písma svätého

Momenty z Písma svätého
 • 202301021744220.39463da0-fdac-43c5-b52d-440dd0fab702.jpeg
 • 202301021744220.a64c5c44-d08d-49ca-b09e-602e5740295f.jpeg
 • 202301021744220.d83f3f4d-8447-4177-aadd-0a1020716077.jpeg
 • 202301021744220.65210f25-6c04-44e8-a9cc-94f524096012.jpeg
 • 202301021744220.cc0afee4-f114-42da-ac7f-2da538da5b89.jpeg
 • 202301021744220.c9e1c972-3e6d-4844-b7fa-be3c2750a69e.jpeg
 • 202301021744220.15622200-a3ba-45a3-88b4-14fd9a664ff5.jpeg
 • 202301021744220.ce46d03d-ece8-488e-a267-347129af5353.jpeg
 • 202301021744220.c6ff7384-11e1-441c-8f64-9090af7ee22c.jpeg
 • 202301021744220.ba0aa2d8-db67-45da-836e-d045df75d929.jpeg
 • 202301021744220.a78c72c6-7106-4dd7-aa87-ee4ad36afd56.jpeg
 • 202301021744220.e8884cb3-b910-4fd5-856d-0dd9816e78a8.jpeg
 • 202301021744220.e9e9d487-2ebf-4917-b4f5-087bdbad6071.jpeg
 • 202301021744220.e37b00ed-48bf-4a52-84f5-1c92885e9adb.jpeg
 • 202301021733040.80bad969-c7a2-4cd1-83c5-acf633a37276.jpeg
 • 202301021733040.42efbae6-a1b3-4ee2-9a90-56e7e7a9baa0.jpeg
 • 202301021733040.39ea09f9-4de5-41a2-b3f4-8f70466b1567.jpeg
 • 202301021733040.74ea1622-79d9-446e-99ec-7827e2db984f.jpeg
 • 202301021733040.35c28399-0527-40e3-a599-aa2bb6876a7f.jpeg
 • 202301021733040.7c6beae5-e300-4db9-b8ed-5532e3e2ac35.jpeg
 • 202301021733040.53bb43c0-f1e7-4124-b819-b43dfcf596e9.jpeg
 • 202301021733040.76cc036e-fc36-4fbd-9d55-4ff90a019f09.jpeg
 • 202301021733040.0cec592c-eeae-48be-be99-1baee84845a4.jpeg
 • 202301021733040.09e91174-2a6d-465f-b7a5-45b597b7a0ca.jpeg
 • 202301021733040.5debedc7-6af6-4518-9898-8bcb9b4959bf.jpeg
 • 202301021733040.62af4f53-dbb7-4021-8ece-9082a3e9d9cd.jpeg
 • 202301021733040.35c73d8c-1daa-4630-bb70-d3d8b971110d.jpeg
 • 202301021733040.2d522da4-4a9a-4384-b842-387b1afd98d5.jpeg
 • 202301021733040.07b0f790-06d7-4759-a461-5fbf70765b09.jpeg
 • 202301021733040.aa0a92bb-d663-4186-9ce9-cf7679a272cb.jpeg
 • 202301021733040.9f9fb506-48b6-418e-aa1b-46984cea0ed3.jpeg
 • 202301021733040.19a164ae-055d-404d-b34b-8343fdb8d340.jpeg
 • 202301021733040.0b870b6e-1392-419c-a136-fa55e5f8d830.jpeg

  Čas realizácie: August - September 2022

  Lokalita: Arcidiecéza Detroit, USA Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda Sterling Heights, Michigan

  Rozmery: celková plocha 140 m2
  Materiál: zlato, smalt, prírodný kameň
  Návrh: G. Sargsian
  Realizoval: Don Camillo, M. Jančišin, J. Opina, M. Ľašovský, J. Borbélyová, M. Valašková

  Veľkolepé dielo ktorého tvorba trvala dva roky. Koncepčne sme vychádzali s priestoru ktorý bol k dispozícii pre mozaiku. Tvoril ho pás obopínajúci celý interiér chrámu  končiaci vo svätyni. Zvíťazila myšlienka otvoreného Božieho náručia ktoré chce objať každého kto vstúpi do tohto chrámového priestoru a zároveň aby sa ocitol vo svete a svetle dejín spásy. Snahou bolo podčiarknúť že každý z nás je súčasťou tohto Božieho plánu spásy. Preto sme si povedali  že celé toto umelecké stvárnenie bude mať aj chronologickú postupnosť.  Vybrali sme najpodstatnejšie momenty z Písma svätého.

  Od hlavného vstupu do chrámu po ľavej strane sa odvíjajú scény zo starého Zákona. Celé dejiny spásy začínajú stvorením sveta. Ďalej je to moment prvého hriechu a pád Adama a Evy ktorých následne anjel vyhostí z rajskej záhrady ako dôsledok ich konania. Potom je to príbeh opätovného zlyhania človeka vo vzťahu k Bohu a vzápätí prostredníctvom Noemovej archy záchrana pred potopou ako trestom. Znakom večného prímeria medzi Bohom a človekom sa stáva nebeská dúha. Napriek tomu človek ostáva neustále skúšaný vo svojej poslušnosti voči Bohu. Dôkazom toho je starozákonný Izák ktorý má obetovať svojho jednorodeného syna. Za jeho poslušnosť ho Boh odmení tak že uchráni jeho syna pred smrťou a ponúkne mu ako dar na obetovanie baránka. Ďalej je to dojímavý príbeh Jakubových dvanástich synov z ktorých ten najmladší Jozef sa dostane do Egypta najprv ako otrok no potom ako mocný na dvore faraóna.

  Bratská zrada akú Jozef podstúpil sa končí opätovným stretnutím všetkých bratov a odpustením. Poslednou scénou je výrazná postava Starého zákona a to Mojžiš ktorého si Boh vyvolil aby vyslobodil izraelský národ ako svojho miláčka z egyptského zajatia. Mojžiš ich vedie cez mnohé úskalia ako napríklad aj cez červené more a to suchou nohou. Zároveň prostredníctvom Mojžiša obdržia najvýznamnejšiu zmluvu s Bohom a to desať Božích prikázaní.Protiľahlú stranu opäť začíname pri hlavnom vstupe do chrámu. Na pravej strane ako prvé nás stretá scéna zvestovania Panny Márie ktorej anjel zvestuje že sa stane Matkou Ježiša Krista. Vzápätí čelíme mozaike narodenia Ježiša Krista. Naším zámerom bolo úmyselne neukázať Božské dieťa aby sme donútili pozorovateľa objavovať Ho v skrytosti ako neviditeľného. Jeho verejné účinkovanie sa začína krstom v Jordáne kde je Ján Krstiteľ ktorý ho krstí. Nasleduje Kristov prvý zázrak v Káne Galilejskej na svadbe kde premenil vodu na víno. Potom je tu séria podobenstiev o rozsievačovi a podobenstvo o marnotratnom synovi. Následuje ďalší Kristov zázrak a to uzdravenie slepého. Signifikantným znakom je Panna Mária Sedembolestná ktorá je patrónkou Slovenska. Je to chrám patriaci slovenskej farnosti naviac farnosti v zahraničí a tak bolo prirodzené že si taktiež našla svoje miesto v tejto kompozícii. Posledné okamihy Ježiša Krista tu na zemi sa začínajú vo večeradle kde spolu s apoštolmi pri poslednej večeri láme chlieb. Jeho ukrižovanie sme tak trochu prenechali priestoru vo svätyni kde sa nachádza monumentálny kríž s korpusom. Predposledným výjavom je Zmŕtvychvstalý Kristus ktorý v žiari svetla zlata vystupuje akoby neviditeľný prízrak Otcovej slávy. Tak ako neviditeľne prišiel na tento svet tak Ho aj opúšťa. Pravá strana Nového Zákona končí scénou zoslania Svätého Ducha. Ten v podobe ohnivých  jazykov zostupuje na zhromaždených apoštolov.

  Kulmináciou celej mozaiky je svätyňa ktorej dominuje monumentálny kríž. Po oboch stranách sa nachádzajú patróni chrámu a to sv. Cyril a sv. Metod. Pod nimi sme umiestnili dva chrámy ktoré v histórii slovenskej komuniti žijúcej v Detroit predchádzali tomuto existujúcemu. Ten prvý naľavo bol drevený v rokoch 1918-1926 a ten druhý napravo už murovaný 1926-1989. Montáž tejto mozaiky zavŕšila 100-výročie existencie tejto farnosti.  

   

  Súvisiace video